Köp biljetter till Kultura 23!
Till Tickster.sePekande hand

Talga AB: ”Vi vill inte ha fly-in-fly-out”

Talga AB ska möjliggöra världens mest hållbara batterier och konsumentprodukter. Det vill man göra genom att bryta upp till 120 000 ton grafitmalm årligen i dagbrott vid Nunasvaara Södra. Talga AB fick miljötillstånd för gruvan i april och nu är både den och batterianodsfabriken i Luleå ett stort steg närmare produktion.

Grafitfyndigheten skiljer sig från mängden på främst en viktig punkt: grafitmalmen har en genomsnittlig halt om 24 procent vilket gör den till en av världens bästa ur ett kvalitetsperspektiv.

Talga AB:s batterianod som använder naturlig grafit från Nunasvaara Södra har ett mycket lågt koldioxidutsläpp jämfört med traditionellt producerad syntetisk grafitanod. Dessa görs av fossilt kol, nålkoks och annan fossil energi. Koldioxidutsläppen för Talga AB:s produkt blir därför mer än 90 procent lägre.

Liz Asplund är verksamhetssamordnare i Kiruna för Talga AB. Bolaget fick precis ett positivt besked i Mark- och miljödomstolen. Vad innebär det?

– Domstolen har nu prövat alla tekniska utredningar, det vill säga hur miljöprestationen för gruvan kommer att bli, och därefter lämnat ett positivt besked. Det betyder att dom funnit att vi klarar alla högt ställda krav som svensk miljölagstiftning ställer. Man har också vägt olika intressenters åsikter om vad marken ska användas till och kommit fram till att vår verksamhet kan samexistera med rennäringen samt ha en godtagbar miljöpåverkan.

Vilka går egentligen igenom ert material innan beslut?

– Alla berörda myndigheter – Länsstyrelsen, som har förordat vår verksamhet, men också Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges geologiska undersökning med flera. Det är mycket ovanligt att myndigheter inte har några invändningar mot nystartade gruvor, kanske för att det här är en väldigt liten gruva i jämförelse med de flesta andra i Sverige.

Varför ska man bryta grafit just i Vittangi?

– Vittangigrafiten har unika egenskaper som gör att den passar väldigt bra för produktion av grafitanod till batterier. Det är fantastiskt att Malmfältens olika fyndigheter håller så hög kvalitet och nu har vi även en av världens bästa grafitfyndigheter här. Ska vi människor fortsätta utveckla, men också behålla vår levnadsstandard, samtidigt som vi behöver ställa om till fossilfri eldrift så är grafiten helt avgörande.

Människor i Sverige har idag en splittrad syn på nya gruvor, varför är det så?

– Sverige har ett rigoröst regelverk för nyetableringar och hård miljölagstiftning vilket gör att gruvbolag behöver skicka in omfattande underlag som kvalificerade myndigheter studerar väldigt noggrant, fall till fall. Nu har Mark- och miljödomstolen fattat ett beslut vilket säger ja till vår planerade brytning. Det är svårt att bilda sig en uppfattning utan fördjupade kunskaper och vi har ett viktigt uppdrag i att kommunicera flitigt och tydligt. Det är en återkommande synpunkt som vi har tagit till oss.

Vad kommer Talga AB bidra med till Kiruna kommun?

– 50 nya arbetstillfällen och ett lönsamt bolag som går med vinst och tar ansvar för människa och miljö. 50 nya arbetstillfällen brukar generera runt 30 – 40 nya hushåll som behöver bostäder och samhällsservice. Vi vill verka för att Vittangi utvecklas och vi vill undvika fly-in-fly-out. Det är inte bra för någon part.

Varför tycker ni att Kiruna växer är viktigt?

– Bra och lönsamma företag är viktiga komponenter i ett samhällsbygge. Om inte bra företag finns så har vi heller inte något välstånd i samhället. Därför är det viktigt att Talga är med i projektet och bidrar till att Kiruna växer blir en stark och positiv kraft.

Vad är den viktigaste frågan Kiruna växer ska driva, enligt Talga AB?

– Det som kommer att vara avgörande – rekrytera kompetenserna och ett ökat bostadsbyggande. Man pratar också ofta om inflyttning men det är inte hela lösningen. De som redan bor och verkar här behöver trivas och känna att Kiruna kommun är en bra plats att bo i och de ska väldigt gärna känna sig extra attraherade av Talga som arbetsgivare. Vi tror att hela kompotten är viktig och det är ett stort arbete som kommer att behöva ta sin tid.